Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maatwerk

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van maatwerkopdrachten, zulks met uitsluiting van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: DOOR Training & Coaching of de DOOR-Franchisenemer die deze voorwaarden hanteert.
 2. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
 3. Maatwerkopdracht: Een op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever ontworpen opdracht.
 4. Werk: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

3.2 Het aanbod omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.

3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de

schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en de ondertekening door opdrachtgever van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer of een collega-franchisenemer of trainer in loondienst bij DOOR Training & Coaching de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen. 

6.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdruk-kelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit mintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.  

Artikel 7: Annulering 

7.1 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering maximaal 1 maand vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever de volledige prijs te voldoen. 

7.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.  

Artikel 8: Inschakeling van derden 

8.1 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.  

Artikel 9: Betaling

9.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. 

9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

9.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.

9.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

9.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

9.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten - met een minimum van 15% over het openstaande bedrag - komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 10: Intellectuele eigendom & DOOR Academy

10.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes, teksten, oefeningen en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.

10.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 450,- per dag.

10.4 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan om stukken uit de online omgeving (DOOR Academy) te kopiëren en/of te verspreiden en/of beschikbaar te stellen via andere online platforms. De inlogcodes voor de DOOR Academy mogen alleen gebruikt worden door de persoon en/of personen aan wie deze codes zijn verstrekt.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 13: Nieuwsbrief en ander promotiemateriaal

13.1 Door het accepteren van deze opdracht gaat u akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief en ander promotiemateriaal. Onze nieuwsbrief biedt waardevolle informatie over producten, exclusieve aanbiedingen, bedrijfsupdates en relevante branche-inzichten. We streven ernaar om nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal wekelijks of maandelijks te versturen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor onze nieuwsbrief en ander promotiemateriaal door te klikken op de 'Uitschrijven' link onderaan elke e-mail of door contact met ons op te nemen via info@doortraining.nl. Als u nog vragen heeft over uw opdracht of over ons nieuwsbrief abonnement, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene voorwaarden open DOOR-Trainingen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van maatwerkopdrachten, zulks met uitsluiting van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: De aanbieder/verkoper, die deze voorwaarden hanteert.
 2. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
 3. Open DOOR-Kalender: Een jaarlijks door DOOR Training & Coaching uitgegeven overzicht van de door DOOR verzorgde Open DOOR-Trainingen.
 4. Open DOOR-Training: Een op de Open DOOR-Kalender vermelde training.
 5. Seminar: Een door opdrachtnemer te organiseren seminar.
 6. Open DOOR-Assessment: Een door DOOR Training & Coaching uit te voeren assessment.
 7. Open DOOR-Opdracht: Een door opdrachtnemer uit te voeren opdracht, welke in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1 Een inschrijving voor een Open DOOR-Opdracht geschiedt door het inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier dan wel telefonisch door opdrachtgever aan het DOOR Supportteam van DOOR Training & Coaching die deze opdracht vervolgens schriftelijk bevestigt. Een inschrijving wordt aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Artikel 4: Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de inschrijving verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Prijzen

6.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De op de Open DOOR-Kalender vermelde prijzen zijn per persoon en inclusief lunches, koffie/frisdrank en trainingsmaterialen en exclusief BTW.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

7.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitgesloten.

7.5 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 8: Annulering en wijziging

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht, welke ter beoordeling door opdrachtgever, niet wordt behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van opdrachtnemer.

8.2 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering binnen 4 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

8.3 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

8.4 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen tot 2 weken voor aanvang van de training.

8.5 In geval van verhindering van een deelnemer voor een Open DOOR- training is de deelnemer eenmalig gerechtigd voor een volgende Open DOOR-training in te schrijven. Indien de melding van verhindering binnen 4 weken voor de overeengekomen datum van de Open DOOR-training plaatsvindt, is de opdrachtgever naast het overeengekomen trainingstarief een eenmalige vergoeding gelijk aan 5 % van het trainingstarief aan de opdrachtnemer verschuldigd.

8.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een Open DOOR-Training, een Open DOOR-Assessment of een Seminar organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9: Inschakeling van derden

9.1 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.

9.2 Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing op seminars.

Artikel 10: Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

10.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.

10.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, welke onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

10.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten - met een minimum van 15% over het openstaande bedrag - komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 11: Intellectuele eigendom & DOOR Academy

11.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes, teksten, oefeningen en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven.

11.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.

11.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 450,- per dag.

11.4 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan om stukken uit de online omgeving (DOOR Academy) te kopiëren en/of te verspreiden en/of beschikbaar te stellen via andere online platforms. De inlogcodes voor de DOOR Academy mogen alleen gebruikt worden door de persoon en/of personen aan wie deze codes zijn verstrekt.

Artikel 12: Geheimhouding

11.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 14: Nieuwsbrief en ander promotiemateriaal

14.1 Door het accepteren van deze opdracht gaat u akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief en ander promotiemateriaal. Onze nieuwsbrief biedt waardevolle informatie over producten, exclusieve aanbiedingen, bedrijfsupdates en relevante branche-inzichten. We streven ernaar om nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal wekelijks of maandelijks te versturen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor onze nieuwsbrief en ander promotiemateriaal door te klikken op de 'Uitschrijven' link onderaan elke e-mail of door contact met ons op te nemen via info@doortraining.nl. Als u nog vragen heeft over uw opdracht of over ons nieuwsbrief abonnement, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.